user_mobilelogo

KaoriSuzuki Resident

Clan - Disciples of the Blood Queen

TypeFamiliarStatusActive
Essense0Essense Tank0
 Minions  Lineage
No Minions No Liege